درحال حاضر تعرفه ثبت بنر تبلیغاتی درسایت برای یک دوره 30 روزه بشرح زیر میباشد:

  • بنر شماره یک                      عرض   1200  پیکسل   درارتفاع 80 پیکسل      .......................................................... 150/000  تومان     
  • بنر سایدبار شماره یک         عرض   200   پیکسل   درارتفاع 120پیکسل     ..........................................................   40/000    تومان
  • بنر سایدبار شماره دو          عرض   200   پیکسل   درارتفاع 80  پیکسل     ..........................................................   40/000     تومان
  • بنر سایدبار شماره سه         عرض   200   پیکسل   درارتفاع 80  پیکسل     ..........................................................   40/000     تومان                 
  •  توضیح اینکه فرمت تمام بنرها باید jpg و یا gif باشد و همچنین به هربنر فقط یک لینک تعلق میگیرد.

  • برای درج بنر درسایت کسب و کار باید بنرمربوطه رزرو گردد، لذا افراد متقاضی می توانند از قسمت پنل کاربری خود یک درخواست با توضیحات کافی ازقبیل شماره بنر ودوره نمایش درخواستی  برای مدیرسایت ارسال نموده تا دراسرع وقت  بررسی وپاسخ لازم ارسال گردد.