برطبق مصوبه بامداد روز چهارشنبه جلسه شورایعالی کارحداقل دستمزد سال 95 کارگران 14درصد افزایش یافت که با احتساب پایه سنواتی، مزایای مسکن، بن اقلام مصرفی وحق اولاد به ازای دو فرزند، دریافتی کارگران درسال آینده تا مبلغ یک میلیون و134 هزار و599 تومان افزایش می‌یابد.

حداقل مزد درسال 95 روزانه 270722 ریال تعیین شد به‌طوری‌که از ابتدای سال 95 رقم حقوق کارگران ازمبلغ 7 میلیون و124هزار و250 ریال در سال 94 به رقم 8 میلیون و121هزارو660 ریال در سال 95 افزایش می‌یابد.دستمزد سال 95

  
با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 270722 ریال کمتر باشد.
نرخ پایه سنوات در سال 95 درباره کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد

اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه 10هزار ریال تعیین می‌شود. به گزارش ایرنا، همچنین بابت مزایای مسکن 200 هزار ریال، بن اقلام مصرفی

یک میلیون وصد هزار ریال و حق اولاد به ازای دو فرزند یک میلیون و 624 هزار و 332 ریال پرداخت می‌شود.

منبع خبر - سایت خبری تحلیلی کسب و کار