با سلام

بعلت وجود اختلال درشبکه وبه تبع آن ایجاد اختلال درارسال ایمیل های مربوط به آگهی های درحال انقضا،سایت تبلیغاتی کسب و کار تمامی آگهی های موردنظر را تا تاریخ 31 فروردین 95 تمدید نمود.بااینحال مدیریت سایت ازصاحبان محترم اینقبیل آگهی ها تقاضامند است با ورود به پنل کاربری خود در سایت تبلیغاتی کسب و کار نسبت به تمدید آگهی های خود اقدام نمایند.

خاطرنشان می شود که یک آگهی برای بهتردیده شدن درفضای اینترنت حداقل به 90 روزنمایش مستمر نیازمند میباشد والبته تازه این آغازمعروف شدن آن آگهی بشمار میرود. این موضوع بویژه برای آگهی های رایگان باید همیشه مدنظرواقع گردد.

موفق باشید